Persoonlike Afrigter (Spesialis)

Hierdie is ’n wetenskaplik gerigte kursus vir Persoonlike Afrigters. Die kursus is ontwerp volgens die norme van internasionale kursusse, byvoorbeeld: NSCA-CPT, USA; IDEA-World Fitness en FISAF Internasionaal. Suid-Afrikaanse wetenskaplikes onder leiding van IIFT se kurrikuleringskomitee aan tersięre inrigtings het die kursus saamgestel en dit word nasionaal deur sportwetenskapiInstitute, universiteite, kolleges en universiteite vir tegnologie ondersteun.

Hierdie kursus dek al die wetenskaplike afdelings van hoe om ’n suksesvolle professionele persoonlike afrigter te word. Die kursus bied meer beroepsgeleenthede, met spesifieke toepassing in sekere afdelings van gesondheid en fiksheidsoefeninge. Dit bied ook die moontlikheid om te vorder tot  ’n spesifieke veld van spesialisering in ’n spesifieke terrein.

Hierdie kursus bied jou die vaardighede en selfvertroue om programontwep en ‑toepassing in ’n wye spektrum van die oefenkunde te beoefen. Daar word vir die aanbieding van die kursus slegs van tersięr gekwalifiseerde professionele onderrigpersoneel gebruik gemaak.

Die kursus is ook ’n voorbereidende kursus vir die gesogde NSCA-CPT-ISO-kursus wat by die Nasionale Kommissie van Sertifiseringsagente in die VSA geakkrediteer is — dus ’n węreldwyd erkende kursus vir Persoonlike Afrigters.

Wat maak hierdie kursus anders as al die ander kursusse?

Praktiese toepassing
Die eksamen is praktykgerig.
Die geldigheid van die eksamen word bepaal deurdat studente getoets word oor hul kennis, vaardigheid en die vermoë-ontwikkeling wat nodig is om in die professie suksesvol te wees.

Eksamineringsuitkoms
'n Hoë slaagsyfer word vereis, met die spesifieke doel om vaardighede en kennis te toets. Dit is ’n erkenning van 'n hoë vlak van effektiwiteit en dat die student in werklikheid só gekwalifiseer is dat hy of sy węreldwyd in die professie kan meeding.

Dit bring mee dat ’n hoë vlak van geloofwaardigheid bo ander gekwalifiseerde individue uitgestal word.

Site Map | Privacy Policy | © 2006 IIFT - Internationale Instituut vir Sportwetenskap en Fiksheidsopleiding
Posbus 11329, Hatfield, 0028 | Tel: +27 12 342 0681 | Faks: +27 12 342 0682 | Epos: iift@icon.co.za
Geregistreer as 'n Nie Winsgewende Organisasie 2001/029912/08
Ontwerp-&-Instandhouding deur Shellseeker