Kort Kursusse

Spesifieke spesialiseringskursusse — Hierdie kort kursusse bied die geleentheid vir verdere spesialisering in die gesondheids- en fiksheidsbedryf.

STEP-INSTRUKTEURSKURSUS
Hierdie intensiewe kursus bied aan elke instrukteur/afrigter die geleentheid om oefenklasse op die step aan te bied. Goed opgeleide instrukteurs kan atlete ook vir aŽrobiese kampioenskappe afrig. Van die konsepte wat aangeleer word is:

 • Korrekte tegnieke
 • Hoogte van step
 • Die opbou van eenvoudige na meer ingewikkelde bewegings op die step
 • Toename in oefenintensiteit
 • Gebruik van arms, krag, spoed en soepelheid

Die step is fiksheidgerig en choreografie wat ook op sport en aŽrobiese kampioenskappe gerig is, word meer gevorderd aangebied.

♠ Begin van Bladsy ♠

OEFENING VIR SENIORS
Hierdie kursus bied die geleentheid om te leer hoe om vir seniors oefeninge te ontwerp en aan te bied en die seniors se geestesgesondheid te bevorder.

Kennis van oefeninge vir seniors

 • Oefentegnieke, ‑programme en die bevordering van interpersoonlike verhoudings tussen seniors
 • Die belangrikheid van gereŽlde oefening vir seniors

♠ Begin van Bladsy ♠

“CARDIO ATHLETIC KICKBOX”
Wanneer hierdie kursus voltooi is, sal die instrukteur/afrigter in staat wees om
-     die konsepte van die Cardio Athletic Kickbox aan te bied;
-     die konsepte toe te pas;
-     leierskap- en interpersoonlike vaardighede te ontwikkel;
-     die belangrikheid van groepsdinamika te verstaan wanneer in groepsverband geoefen word; en
-     musiek te integreer by beweging, choreografie, kommunikasie, “cueing” en tegnieke wat nodig is vir Cardio Athletic Kickbox.

Hierdie is ’n intensiewe groepskursus wat hoŽ vereistes stel. Fiksheid, krag, spoed, koŲrdinasie en soepelheid is nodig.

♠ Begin van Bladsy ♠

VOORGEBOORTELIKE OEFENING
Voordat hierdie kursus vir ’n student aangebied word, moet aan die toelatingsvereistes voldoen word.

Die voornemende studente moet in besit wees van die volgende kwalifikasies:

 • Persoonlike afrigtingskursus
 • Groepfiksheidskwalifikasie
 • Fiksheidskwalifikasie

Die uitkoms van die kursus word gebaseer op voorafgaande kennis soos reeds gespesifiseer, saam met

 • beter kennis van korrekte oefening;
 • waarskuwingstekens en simptome;
 • ander belangrike tendense;
 • belangrike oefening vir verwagtende vroue;
 • 'moets’ en 'moenies’;
 • aanpassing van oefeninge;
 • ontspanningstegnieke;
 • asemhalingstegnieke; en
 • voorligting.

Hierdie kursus word aangebied deur hoogs gekwalifiseerde professionele persone, fisioterapeute en biokinetici.

♠ Begin van Bladsy ♠

AKWA-AňROBIESE OEFENINGE

Hierdie kursus bied die geleentheid aan elke instrukteur om oefeninge in water vir alle ouderdomsgroepe aan te bied.

Hierdie kursus is ’n uitvloeisel van die volgende kursusse:

 • Persoonlike afrigter
 • Groepfiksheid
 • Fiksheid

BA (Sport en Oefenwetenskap.)

Wanneer die kursusganger hierdie kursus voltooi het, sal die instrukteur

 • voldoende kennis van die konsepte van akwa-aŽrobiese oefeninge hÍ;
 • weet hoe om hierdie konsepte te implementeer;
 • groep interpersoonlike verhoudings deur akwa-aŽrobiese oefeninge kan bevorder; en
 • weet hoe om musiek, beweging, versterkende choreografie, kommunikasie, “cueing”, anatomie, kinesiologie en spierfisiologie in alle groepsakwa-aŽrobiese klasse toe te pas.

Hierdie kennis het ’n toepassing in alle aspekte van sport- en oefenkunde.

Dit bied die geleenheid aan elke gekwalifiseerde instrukteur om verdere navorsing te doen.

♠ Begin van Bladsy ♠

PERSEPTUELE ONTWIKKELING: 3–7 JAAR EN 8-12 JAAR

Die doel van hierdie kursus is om die totale ontwikkeling van die kleuter en junior leerling tot en met Graad 3 deur spel en beweging te bevorder. Totale ontwikkeling behels fisieke, neurologiese en intellektuele ontwikkeling asook emosionele, sosiale en karakterontwikkeling. Taalontwikkeling en die ontwikkeling van 'n begrip van getalle is veral belangrik as basis vir latere intellektuele ontwikkeling.

Die belangrikheid van kinderontwikkeling en skoolgereedmaking word al hoe meer beklemtoon. Daarom kry die ontwikkeling van skoolgereedmakingsprogramme al hoe meer aandag. Skoolgereedheid behels fisieke en neurologiese rypheid, emosionele gereedheid, sosiale gereedheid asook ’n minimum peil van taalontwikkeling, getalbegripsontwikkeling en karakterontwikkeling. Omdat skoolgereedheid al bogenoemde fasette behels, is ’n totale gereedmakingsprogram nodig wat op al bogenoemde fasette gemik is. Die totale gereedmaking of ontwikkeling van die kleuter en klein kind kan op verskillende maniere bevorder word. Spel en beweging is egter die mees natuurlike en doeltreffende manier om al die fasette van die kind se persoonlikheid te ontwikkel. ’n Totale ontwikkelingsprogram deur spel en beweging is dus by uitstek geskik vir die gereedmaking en ontwikkeling van die kleuter en junior leerling.

Hierdie proses van bewegingsontwikkeling word verder opgevolg en toegepas op kinders in die ouderdomsgroep 8–12 jaar. Die program is gebaseer op

 • kardiovaskulÍre aspekte;
 • uithouvermoŽ; en
 • fisieke krag, koŲrdinasie en soepelheid.

Die suksesvolle afhandeling van hierdie kursus sal aan elke kursusganger kennis van die volgende gee:

 • Groepsoefeninge vir kinders
 • Die hantering van hierdie proses
 • Interpersoonlike en leierskapsontwikkeling
 • Selfvertroue en spanningsverligting wat hanteer word deur spel
 • Die samestelling van musiek
 • Choreografie, kommunikasie, "cueing", anatomie, kinesiologie en spierfisiologie
 • Alle fasette van ’n groepsklas

♠ Begin van Bladsy ♠

Site Map | Privacy Policy | © 2006 IIFT - Internationale Instituut vir Sportwetenskap en Fiksheidsopleiding
Posbus 11329, Hatfield, 0028 | Tel: +27 12 342 0681 | Faks: +27 12 342 0682 | Epos: iift@icon.co.za
Geregistreer as 'n Nie Winsgewende Organisasie 2001/029912/08
Ontwerp-&-Instandhouding deur Shellseeker